Rola skutecznej komunikacji interpersonalnej w naszym życiu

Efektywna komunikacja nie jest procesem łatwym, a tym bardziej automatycznym. Często mamy trudności z jasnym i klarownym wyrażaniem swojego punktu widzenia oraz ze zrozumieniem poglądów innych ludzi.
Teksty pisane cechują się większą poprawnością gramatyczną i stylistyczną. Z tekstami pisanymi wiąże się zagadnienie ortografii i interpunkcji, która w języku mówionym zastąpiona jest intonacją. Tekst pisany jest bogatszy w treść, z racji tego, że jego nadawca nie ma, jak w przypadku komunikatu mówionego, do dyspozycji takich środków pomocniczych, jak: mimika, gesty itp.
Tekst mówiony natomiast cechuje mniejsza spoistość zdań, częste są pauzy i powtórzenia. Sytuacja mówienia jest pierwotną formą kontaktów językowych. Sytuacją najbardziej typową dla języka mówionego jest bezpośredni kontakt mówiącego z słuchaczem. Nadawca widzi, bądź słyszy reakcję odbiorcy na swoje słowa. Wpływa to na sposób formułowania myśli, na metody ich przekazywania, pozwala też na dokonywanie zmian w wygłaszanym tekście. Mówiący może intonacją wyrażać własne stany emocjonalne, nadawać zdaniom charakter oznajmujący, nakazujący, bądź pytający. Również mimiką i gestykulacją można ukazywać stosunek do myśli wyrażanych słowami. Znamienną cechą komunikacji mówionej jest niemożliwość powrotu do tego, co już zostało powiedziane.
Gdy mowa o komunikacji werbalnej, nie sposób nie wspomnieć także o takim jej aspekcie, jakim jest słuchanie. Sformułowane zostały zasady aktywnego słuchania, których zastosowanie czyni proces komunikowania się bardziej skutecznym i efektywnym.

       Aby komunikację uznać za efektywną, konieczna jest świadomość swojego języka ciała i spójności tego języka z wypowiedzianymi słowami. Język ciała jest jednym z elementów komunikacji niewerbalnej, czyli komunikacji bezsłownej. Naukowcy odnotowali prawie milion niewerbalnych wskazówek i sygnałów. Psycholog Artur Mehrabian odkrył, że tylko 7% znaczenia danej wiadomości zawarte jest w słowach, 38% w brzmieniu i modulacji głosu, a 55% w aktach niewerbalnych. Większość ludzi nie zdaje sobie sprawy z faktu, że często przyczyną nieporozumień, fiaska w negocjacjach lub zbyt krótkiej w ich mniemaniu wymiany zdań jest ich język ciała. Słowa przekazują wprawdzie nasze myśli, ale w praktyce dokonujemy autocenzury, czyli są one odpowiednio dobierane i korygowane w taki sposób, aby nasze ego nie było narażone na „ataki” przeciwników oraz aby zdobyć wielu zwolenników dla naszych poglądów.

Ludzie niekoniecznie wiedzą jak to robią, ale na podstawie zachowań niewerbalnych innych osób wyrabiają sobie pogląd i formułują osądy. W sposób bardzo jaskrawy mamy z tym zjawiskiem do czynienia, gdy ludzie spotykają się po raz pierwszy. W ciągu około czterech pierwszych sekund rozmowy (tzw. efekt aureoli) wyrabiamy sobie o kimś korzystne lub niekorzystne zdanie. Co więcej, opinie takie zmieniamy bardzo niechętnie. Obserwacja zachowań niewerbalnych pomaga nam wnioskować, jak postrzegają nas inni.
Sprawna komunikacja interpersonalna to warunek dobrego funkcjonowania w wymiarze jednostkowym i społecznym. Trudności, bariery, błędy i przerwanie komunikacji między ludźmi to przyczyny wielu konfliktów, porażek i zaburzeń w losach osobistych i życiu społecznym.

Znajomość znaczenia kodów mowy ciała umożliwia także eliminację własnych różnorodnych szkodliwych manier, gestów i grymasów zakłócających proces komunikacji interpersonalnej. Istotne jest jednak, żeby badania nad komunikacją niewerbalną uwzględniały także aspekt komunikacji werbalnej.

Jeżeli chciałabyś/chciałbyś bliżej przyjrzeć się jakie występują bariery w komunikacji interpersonalnej,  poznać komunikaty niewerbalne, nauczyć się aktywnego słuchania a także przećwiczyć wszystkie elementy komunikacji to zapraszam Ciebie 18 czerwca na II edycję "Dogadajmy się!" - Warsztaty Skutecznej Komunikacji Interpersonalnej
Więcej o szkoleniu na: http://centrumrozwoju.nl/pl/warsztaty-skutecznej-komunikacji-interpersonalnej-18-czerwca-2017

 

Opracowała dla portalu społecznościowego Fakty.nl
Magdalena Gruszka.
pedagog, psychoterapeuta, coach.
www.centrumrozwoju.nl